<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Klimatpositiv
 

Hur man beräknar och kompenserar sina utsläpp

Vi rekommenderar två metoder för att beräkna utsläppen:

1. Klimatkontot (IVL Svenska Miljöinstitutet)
Här kan du enkelt beräkna dina utsläpp.

2. Klimatpositivs egen kalkylator
Vi har gjort en kalkylator där du lite mer exakt kan beräkna dina utsläpp. Den tar längre tid att gå genom och finns som en Excelfil.

Om utsläpp från arbetet
När du beräknar dina utsläpp kan du sätta noll för utsläpp från tjänsteresor och andra utsläpp som beror på aktiviteter under arbetstid. Vi tycker att det är arbetsgivarens ansvar att kompensera för dessa utsläpp. Självklart bör vi verka för att våra arbetsplatser minskar utsläppen av växthusgaser och överkompenserar de utsläpp som blir kvar. Vi vill gärna att företag och andra arbetsplatser kommer med i vårt nätverk och blir klimatpositiva. De måste då kunna redovisa sina beräkningar på ett trovärdigt sätt.

Vi kan hjälpa till med beräkning av utsläpp och hur man kompenserar.

Olika sätt att överkompensera utsläppen:

Inköp av utsläppsrätter i EU:s utsläppshandelssystem.
Vi rekommenderar antingen inköp genom Naturskyddsföreningen, miljöbörsen eller att man öppnar eget konto på Svenskt Utsläppsrättssystem (SUS) som drivs av Energimyndigheten.
EU har bestämt för perioden 2008-2012 hur mycket växthusgaser den tunga industrin och energiproduktions-anläggningar inom EU får släppa ut. Genom att köpa dessa utsläppsrätter och se till att de inte används, så minskar mängden utsläpp som får göras. En nackdel med denna metod är att man inte kan vara 100 % säker på köpet verkligen leder till minskade utsläpp. En långvarig lågkonjunktur kan till exempel göra att industrin ändå inte skulle släppa ut så mycket att de når upp i utsläpps-taket. Enligt Energimydigheten visar priset på utsläpsrätter (nov 2009) att det finns ett underskott på utsläpsrätter i den innevarande handelsperioden, vilket innebär att när vi köper utsläppsrätter så leder det till att utsläppen minskar. Köp av utsläppsrätter driver alltid upp priset på utsläpp och gynnar därför investeringar i energieffektivisering och förnybar energi. Och som sagt, väljer man att köpa genom Naturskyddsföreningen så stödjer man även deras klimatarbete. En utsläppsrätt motsvarande 1 ton koldioxid kostar i dag 200-250 kr (juni 2009).

Köp av FN-certifierade utsläppsminskningar (CER)
Man betalar då till en organisation som investerar i projekt som leder till minskade utsläpp. Projekten är godkända av FN och kontrolleras av en oberoende tredjepart. Projekten ska bidra till en hållbar utveckling inte bara genom att minska utsläppen av växthusgaser, utan även genom att gynna lokalbefolkningen. Hur mycket projekten bidrar till att minska utsläppen granskas varje år. Vi rekommenderar köp genom:

Atmosfair
Atmosfair är en ideell organisation som har en bra hemsida med mycket information om de projekt som man stödjer. De språk som används på sidorna är Engelska och Tyska. Priset är 230 kr per ton (nov 2009).

Gröna bilister
De är inriktade på kompensation av bil. Därför måste man först skriva in en bilresa i deras kalkylator som motsvar den mängd koldioxid som man ska kompensera. Gröna bilister är en ideell organisation. På hemsidan finns information om det projekt som man stödjer. Priset är 350 kr per ton varav 50 kr går till föreningens arbete (nov 2009).

Både Atmosfair och Gröna bilister investerar i projekt med extra höga krav på hållbar utveckling i ett helhetsperspektiv (Gold standard).

Andra metoder
Var och en klimatkompenserar med den metod som han eller hon tror mest på.

Det finns seriösa träplanteringsprojekt i Afrika som säljer frivilliga tredjepartscertifierade utsläpppsrättigheter (VER), till exempel genom företaget U&W. Vi har granskat deras dokumentation och träffat företrädare PLAN VIVO som utfärdar certifikaten samt deltagande bönder från Uganda och Mocambique. Vid trädplantering i u-länder är den långsiktiga effekten svår att garantera eftersom träden får avverkas, men troligen är den positiva effekten betydligt större än de utsläppsrätter som säljs eftersom projekten genom bland annat utbildning förhoppningsvis leder till att markanvändningen ändras långsiktigt så att återplantering sker, samtidigt som nyplantering fortsätter och ohållbar avverkning minskar i angränsande områden. Vi-skogen håller för närvarande (juni 2010) på att föbereda försäljning av klimatkompensation genom PLAN VIVO-certifikat. Träplantering brukar vara något billigare än ovanstående metoder.

Man kan också kompensera genom bindning av biokol i odlingsmark. Kolet dras då undan från atmosfären för hundratals till tusentals år framöver samtidigt som jordens bördighet ökar. Eftersom metoden kostar förhållandevis mycket så är ett tips att genomföra en del av sin kompensation på detta sätt och göra en gemensam beställning tillsammans med sina vänner. Mer om biokol!

Om vi ska räkna in överkompenseringen av utsläppen i vårt resultat bör det gå att beräkna hur mycket utsläppen minskar. Om man väljer en metod som inte har certifierade utsläppsrätter att sälja så kan man avsätta samma summa pengar som överkompensation genom FN-certifierade projekt skulle kosta och satsa pengarna på något som man tror mer på.

 

 

 
moln moln

Hur går det till?

Bli klimatsmart!

Mer information

Resultat

Kontakt

 

 

http://www.thebigask.eu/
Kortfilm av
Friends of the Earth i Belgien.
Klicka på filmen för större bild!